Menu

0 . Crea la teva empresa

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  
Descripció
Presentació del procés de creació d’una empresa, amb les característiques i alternatives existents. Demostració i explicació dels principals condicionants a l’hora de tenir una empresa pròpia.
Objectius
Donar a conèixer les possibilitats de tenir un negoci propi.
Exposar les idees principals a tenir en compte per promoure l’autoocupació.
Valorar les diferents alternatives d’empreses.
Crear la inquietud en els alumnes sobre els avantatges de ser empresari.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Empresa, economia, facturació, treballadors, ingressos, despeses, etc.
Autoocupació, creació d’una empresa, comptabilitat, fabricació,
comercialització, etc.

Actituds:
Ser proactiu.
Emprenedor.
Responsabilitat.
Metodologia
Abans:
Preparar els conceptes bàsics, i disposar d’una llista de preguntes.
Durant:
Seguir les explicacions i participar en la dinàmica.
Després:
Desenvolupar les idees que surtin a les explicacions i detectar les inquietuds de l’alumne.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Pissarra
Ordinador portàtil 
Presentació power point 
Observacions
Dues sessiones s'hauran de realitzar durant el mes de novembre i dues al mes de març.