Menu

0 . Visita guiada al Museu Municipal

Sessions: 1
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
Visita guiada mitjançant personal del Museu a l'exposició permanent i a la sala temàtica de què disposa la institució. En principi, la visita es divideix en tres parts:
- La primera, que correspon a una breu explicació sobre les característiques i la història del bastió de sa Font (edifici dins el qual se situa el Museu) com a edifici històric per tal de conèixer més sobre la història de Ciutadella.
- La segona, que correspon a una breu visita a la sala temàtica dedicada a les troballes subaquàtiques de Cala en Busquets. Amb aquesta visita ens aproparem al món del comerç i de l'intercanvi comercial en època romana, i al paper de Menorca en les rutes comercials marítimes d'aquest moment.
-La tercera correspon a una visita a l'exposició permanent, on realitzarem un recorregut per la història antiga de l'illa a partir dels objectes conservats i exposats a la sala. Així coneixerem el Myotragus Balearicus, ens endinsarem dins la prehistòria de l'illa, farem un breu recorregut per la Menorca romana i acabarem parlant breument de l'etapa musulmana menorquina.

Objectius
-Aprendre què és un museu, les seves funcions, el seu significat i el treball que s'hi desenvolupa a l'interior.
-Conèixer l’edifici històric del bastió de sa Font, seu del Museu: la seva història, les parts i les instal·lacions.
-Apropar-nos a la història de la ciutat i de l’illa a partir dels objectes que trobam al Museu, i posar especial atenció en la cultura talaiòtica.
-Conèixer alguns dels esdeveniments més importants que han marcat la nostra història i saber situar quins van primer i quins després sobre un eix cronològic.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques, i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Apropar la història als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i de diversió al públic.
-Incitar la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Aprendre a valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i incentivar el pensament crític.
-Implicar els infants en un civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte i les funcions del museu. El museu com a espai de conservació, d'investigació i de difusió.
-La història de l’edifici on s’ubica el Museu. La nostra història moderna.
-La història de Ciutadella i de Menorca a través dels fons arqueològics del Museu.
-Conèixer el Myotragus Balearicus, una espècie animal endèmica de Mallorca i Menorca.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven algunes de les cultures que han deixat la seva empremta a l’illa. Concretament, la cultura pretalaiòtica, la talaiòtica, la romana i la musulmana.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-Aprendre la importància dels objectes arqueològics com a font de coneixement del passat, la relació d'aquests amb les diferents etapes històriques que representen i la seva interpretació.
-Aproximació a l’eix cronològic de la història de l’illa.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del museu.
-Promoure la interacció entre el museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada amb el guia.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
-Fomentar el museu com un espai d'oci.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió a grans trets de les etapes històriques de Menorca.
-Conèixer algunes dates claus per a la història de l’illa.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història.
-Visita a la sala temàtica: les troballes de cala en Busquets.
-Visita a l'exposició permanent: explicacions sobre la fauna prehumana de l'illa, la prehistòria (etapa pretalaiòtica i talaiòtica), l'època romana i la musulmana.
-Possibilitat de treballar un quadern didàctic sobre l'explicació donada per als grups de cinquè i sisè de primària, sempre que ho sol·licitin amb anterioritat a la visita. Aquest quadern es podrà contestar a les instal·lacions del Museu i amb l’ajuda del guia de la visita, un cop aquesta hagi finalitzat. Les respostes es podran posar en comú amb tot el grup.

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i sobre el treball que desenvolupen.
-Repassar les diferents etapes de la història de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al Museu.
-Treballar les diferents fases històriques a partir de les dades apreses al Museu.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
quadern didàctic 
Observacions
La visita guiada al Museu es pot realitzar qualsevol dia de l’any, de dilluns a divendres, en horari de 8 a 13.30 h. Cada grup pot seleccionar la data que més li convingui. Una volta el Museu hagi rebut la sol·licitud, es posarà en contacte amb el grup escolar per confirmar la visita; o, en cas que no pugui realitzar-se en la data triada, s’acordarà un altre dia amb el grup escolar. L'adreça de contacte és: museu@ajciutadella.org