Menu

0 . Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina

Sessions: 1
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
El taller es desenvolupa dins l'espai aula i es divideix en dues parts.
- Primera part: projecció d'una presentació en Power Point on es presentaran els diferents models de cases que trobam a la prehistòria menorquina i les seves principals característiques.
- Segona part: realització del taller. En aquest cada alumne haurà de construir, mitjançant fang i a petita escala, un dels models de casa que identifiquem a la prehistòria menorquina i que s'han explicat a través del Power Point de presentació.
Objectius
-Aprendre quins són els diferents tipus de casa que actualment tenim diferenciats i caracteritzats dins la prehistòria menorquina.
-Mostrar als escolars les principals diferències entre el període pretalaiòtic i el talaiòtic a través de les característiques de l'hàbitat de les seves comunitats.
-Aprendre sobre els metòdes constructius utilitzats durant la prehistòria menorquina pel que fa a les cases dels seus poblats.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni als fillets.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte de casa a la prehistòria menorquina. Identificar-ne els diferents tipus que coneixem actualment a partir de la investigació i contextualitzar-los en el temps.
-Aprendre les principals característiques dels diferents tipus de casa que trobam identificats a la prehistòria menorquina.
-Aprendre nocions bàsiques sobre els sistemes constructius utilitzats a la prehistòria menorquina.
-Determinar les diferències constructives entre l'hàbitat que trobam a l'etapa pretalaiòtica i l'hàbitat de l'etapa talaiòtica.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la prehistòria menorquina.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, ajudar els fillets a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la relització de tallers didàctics i divertits.
-Fomentar el coneixement de la prehistòria menorquina a través del joc.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria menorquina. D'aquesta manera pot ajudar a reforçar el coneixement après per part dels alumnes sobre la temàtica.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors (època pretalaiòtica) i època talaiòtica.
-Estudi de la cultura talaiòtica.
-Possibilitat d'haver realitzat les altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
Pretalaiòtics i talaiòtics. Coneix la prehistòria menorquina. Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
Un matí entre pedres. Visitam el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.

Durant:
-Primer, presentació del guia dins l'espai aula.
-Projecció de la presentació en Power Point.
-Realització del taller. Elaboració amb fang d'un dels dos models de casa representatius de la prehistòria menorquina. La construcció serà a petita escala i els alumnes la realitzaran de manera individual.

Després:
-Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al Museu, posant especial atenció a les característiques de l’hàbitat.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
-Possibilitat de realitzar les altres activitats que ofereix el Museu centrades en l'estudi de la prehistòria menorquina:
Pretalaiòtics i Talaiòtics. Coneix la prehistòria menorquina. Visita a la part del Museu relacionada amb la prehistòria menorquina.
Un matí entre pedres. Visitem el poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fang 
Power Point 
Projector 
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dijous; però, en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de quedar en un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 9 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. Adreça de contacte: museu@gmail.com