Menu

0 . Visita guiada a la part de prehistòria del Museu Municipal de Ciutadella

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
Visita temàtica guiada mitjançant personal del Museu a la part d'aquest dedicada a la prehistòria menorquina. La visita es dividirà en dues parts:
- Una primera, que correspon a una breu explicació sobre les característiques i la història del bastió de sa Font (edifici dins el qual se situa el Museu) com a edifici històric per tal de conèixer més sobre la història de Ciutadella.
- Una segona, que consistirà en la realització d’una visita guiada a la part del Museu dedicada a la prehistòria menorquina, i posar especial atenció en els objectes representatius d’aquestes etapes que s'hi exposen i als recursos didàctics facilitats pel guia per tal de fer la visita més divertida i entenedora.
Objectius
-Aprendre què és un museu i quin treball s'hi desenvolupa a l'interior.
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa a partir dels objectes que trobam al Museu, i posar especial atenció a la cultura talaiòtica.
-Conèixer l'etapa prehumana de Menorca i el seu principal exponent: el Myotragus Balearicus.
-Mostrar als escolars les principals diferències entre el període pretalaiòtic i el talaiòtic.
-Identificar els diferents monuments que trobam dins la prehistòria menorquina: les característiques i les funcions.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcarals fillets les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el Museu al fillets com a espai d’aprenentatge i diversió.
-Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra prehistòria mitjançant el joc.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte i les funcions del museu. El museu com a espai de feina, investigació i difusió.
-Conèixer el Myotragus Balearicus, una espècie animal endèmica de Mallorca i Menorca.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la prehistòria menorquina.
-Saber qui eren els foners.
-Identificar els principals monuments “tipus” que conformen la prehistòria menorquina.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, i ajudar els fillets a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les quals pertanyen.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.
-El Museu com a espai d'aprenentatge i d’oci.

Actituds:

-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu.
-Fomentar el coneixement vers la prehistòria menorquina.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada amb el guia.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu municipal.
-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors (època pretalaiòtica) i època talaiòtica.
-Treballar la prehistòria menorquina.
-Possibilitat d'haver realitzat el taller: "Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina" que el Museu ofereix.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història.
-Visita guiada a la part de l’exposició permanent dedicada a la prehistòria de l’illa.

Després:
-Es molt recomanable realitzar després dues activitats més, que el Museu ofereix, relacionades amb la temàtica de la prehistòria menorquina:
-Navetes i cercles. Constrïim la casa a la prehistòria menorquina.
-Un matí entre pedres: visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés.
-Repassar les diferents etapes de la prehistòria de Menorca i les característiques apreses de cadascuna d’aquestes al Museu.
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Treballar la fauna prehumana de l’illa.
-Reflexionar sobre els principals monuments que defineixen la prehistòria menorquina.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
La visita està pensada per realitzar-se els dijous; però, en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de pactar un dia concret. L’horari disponible per a la realització de la visita és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. L'adreça de contacte és: museu@ajciutadella.org