Menu

0 . Arqueològicament! Construïm la nostra història

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció

Aquesta activitat es desenvolupa en dues parts:
- Projecció d'una presentació en format Power Point, on s'explica de forma general la disciplina arqueòlogica. La seva utilitat per a l'estudi del passat, les característiques de la investigació arqueòlogica i els sistemes de registre en arqueologia.
- La segona part fa referència al taller. Es dividirà la classe en diferents grups i es repartirà a cadascun d'aquests una capsa amb material arqueòlogic de diferents èpoques que els alumnes hauran d’anar classificant a partir d'una fitxa d’inventari. Una volta classificat, s'exposaran les conclusions extretes en comú, es completarà el moble estratigràfic del Museu a partir del material arqueològic i de les fotografies repartides als diferents grups, i es raonaran i es posaran posaran en comú els coneixements apresos.


Aquesta activitat es desenvolupa en dues parts:
- Pas d'una presentació en format power point on s'explica de forma general la disciplina arqueòlogica. La seva utilitat per l'estudi del passat, les característiques de la investigació arqueòlogica i els sistemes de registre en arqueologia.
- La segona part fa referència al taller: Es dividirà la classe en diferents grups i es repartirà a cadascún d'ells una capsa amb material arqueòlogic de diferents èpoques que els alumnes hauran d’anar classificant a partir d'una fitxa d’inventari. Una volta classificat s'exposaran les conclusions extretes en comú i es completarà el moble estratigràfic del museu a partir del material arqueològic i les fotografies repartides als diferents grups, raonant, i posant en comú els coneixements apressos.Objectius
-Apropar-nos de manera general a la història de la nostra ciutat i a les diferents fases històriques que coneixem.
-Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents etapes històriques.
-Apropar-nos a la prehistòria i a la història de la ciutat a partir dels objectes.
-Apropar-nos a la feina arqueòlogica com a mètode d'investigació del passat.
-Interpretar les societats del passat a partir dels objectes.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Fomentar el pensament crític.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió.
-Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra història mitjançant el joc.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Aprendre a diferenciar, a través dels objectes, les etapes històriques que conformen la història de la nostra ciutat.
-Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzats en el mètode arqueològic.
-Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes en una excavació arqueòlogica. Mostrar als fillets el treball de laboratori que es fa en la recerca arqueològica.
-Conèixer el treball arqueòlogic.
-Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les quals pertanyen.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Com podem reconèixer els objectes i la seva adscripció cronològica a partir de les seves característiques físiques.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Aplicar els coneixements apresos a partir de les qüestions plantejades en el moble estratigràfic.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la conservació d'aquest.
-Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada als tallers.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula i dins una feina en grup.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el Museu com un espai d'aprenentatge i d'oci on tots hi tenim cabuda.
-Promoure la interacció entre el guia i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada de les explicacions.
-Fomentar el bon comportament fora de l'espai aula i el respecte cap a persones externes.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Treballar les diferents etapes que conformen la història de la ciutat.

Durant:
-La primera part consistirà en la presentació del guia i de l'edifici històric del bastió, seu del Museu Municipal de Ciutadella, per tal de conèixer millor la història de la ciutat.
-La segona part consistirà en la projecció d'una presentació en format Power Point a través de la qual s'explicaran les principals característiques metodològiques de la disciplina arqueòlogica, la seva utilitat com a font de coneixement del passat i els seus mètodes d'investigació.
-La tercera part consistirà en el taller. Per a realitzar-lo es dividirà la classe en petits equips d’entre 4 i 6 persones. A cada grup se’ls assignarà una capsa amb materials arqueològics que hauran de saber classificar i adscriure cronològicament a partir d'una fitxa de classificació. Una volta feta la classificació de tot el material, els grups hauran d’exposar les conclusions extretes i col·locar els materials al moble estratigràfic del Museu. Per últim, els fillets hauran de relacionar un conjunt d’imatges amb l’etapa cronològica que correspon a cadascuna d'aquestes.

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Reflexionar sobre la disciplina arqueòlogica.
-Repassar les diferents etapes de la història de Menorca i les característiques, pel que fa a la cultura material, apreses de cadascuna d'aquestes a través del taller.
-Possibilitat de realitzar un eix cronològic on apareguin les etapes històriques treballades durant la visita al Museu i les seves principals característiques.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power Point 
Recursos didàctics 
Materials taller 
 Projector
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dilluns; però, en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de reservar un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. Adreça de contacte: museu@ajciutadella.org