Menu

0 . Ossos i més ossos! Els animals com a recurs

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
El taller es desenvoluparà a les instal·lacions del Museu, i es divideix en tres parts:
- Una primera part, on es realitzarà una presentació del guia i una petita explicació sobre el bastió de sa Font com a edifici històric, en ser aquest immoble la seu del Museu Municipal.
- Una segona, que consistirà en el pas d'una presentació en format Power Point per tal d'explicar als alumnes què és i com es treballa la disciplina arqueòlogica en general, i es posarà especial atenció a l'estudi de les restes faunístiques i a la informació que ens poden aportar per a l'estudi de les societats del passat.
-Una tercera part, més lúdica, en la qual es desenvoluparà el taller. En aquesta part dividirem la classe en grups i a cadascun d’aquests els repartirem una capsa amb material ossi que han de saber identificar i classificar a partir de la informació que els proporcionem. També hauran de dur a terme una anàlisi del conjunt de restes per tal de determinar l'estratègia d'aprovisionament del grup que les ha generat. Per últim, posarem en comú les respostes dels grups.
Objectius
-Aprendre què és un museu, les funcions, el significat i el treball que s'hi desenvolupa a l'interior.
-Conèixer l’edifici històric del bastió de sa Font, seu del Museu: la història, les parts i les instal·lacions.
-Aprendre a valorar la disciplina arqueològica com a ciència per al coneixement del nostre passat.
-Conèixer el mètode arqueològic, els passos de la recerca i les eines utilitzades en la disciplina arqueològica. Concretament, el treball de laboratori que es realitza amb les restes òssies recuperades.
-Aprendre a identificar i a diferenciar les restes òssies a partir de les seves característiques.
-Aprendre a extreure informació sobre les societats del passat a partir de les restes òssies.
-Aprendre a veure els animals com un recurs més, utilitzat per l’home.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Incitar la consciència patrimonial dels escolars i fer que desenvolupin actituds positives vers un patrimoni que els pertany.
-Apropar el treball de laboratori arqueològic als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Apropar el Museu com a espai d’aprenentatge i diversió als fillets.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar la cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte i les funcions del Museu. El Museu com a espai de feina, d'investigació, de conservació i de difusió.
-Aprendre quins són els objectius, el procés i les eines utilitzades en el mètode arqueològic.
-Aprendre com s’analitzen les dades obtingudes a l’excavació. Mostrar als fillets el treball de laboratori que es fa en la recerca arqueològica, concretament l'anàlisi que es realitza a les restes de fauna recuperades durant les excavacions.
-La interpretació ila classificació de les restes faunístiques, i la relació d'aquestes amb les diferents etapes històriques. Com podem reconèixer els ossos a partir de les seves característiques físiques, i quina informació ens poden aportar sobre les societats del passat.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de la informació que ens poden aportar sobre el passat.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el Museu.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i el respecte cap a la institució del Museu.
-Promoure la interacció entre el Museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada.
-Promoure la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais aliens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
-Fomentar el Museu com a espai d'aprenentatge i d'oci.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de "museu": què és, per què serveix, quina feina s'hi fa i com ens hi hem de comportar a l'interior.
-Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu municipal.

Durant:
-Primer, presentació del guia i de l'espai on ens trobam: l'edifici del Museu i la seva història.
-Projecció de la presentació sobre la disciplina arqueòlogica: la seva funció, els seus mètodes d'estudi i explicació detallada de l'ànalisi que en arqueologia es fa sobre les restes faunístiques.
-Taller: Dividirem els alumnes en grups i els repartirem una capsa amb restes òssies que hauran de classificar i interpretar en relació a les comunitats humanes que les generaren a partir del material didàctic que els proporcionem. Una volta acabada l’activitat, posarem en comú les respostes de cada grup.

Després:
-Reflexionar sobre la funció dels museus dins la societat i el treball que desenvolupen.
-Reflexionar sobre la ciència arqueològica i la seva utilitat per al coneixement de les societats del passat.
-Reflexionar sobre la importància dels animals com a recurs per a 'home i la informació que el seu estudi ens pot aportar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Power Point 
Recursos didàctics 
Material taller 
 Projector
Observacions
El taller està pensat per a realitzar-se els dimarts; però en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de pactar un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. Adreça de contacte: museu@ajciutadella.org