Menu

0 . Fems, arqueologia del segle XXI

Sessions: 2
Lloc: Museu Municipal de Ciutadella. Plaça de sa Font, s/n
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
El taller es desenvolupa a l'espai del Museu del Bastió de Sa Font i es divideix en tres parts diferents:
-Primera part: Presentació del guia i petita explicació sobre les característiques de l'edifici històric del bastió de sa Font, lloc on es troba ubicat actualment el Museu. Un edifici històric catalogat com a BIC que ens ajudarà a conèixer la història medieval i moderna de la ciutat.
- Segona part: Projecció d'una presentació en Power Point en la qual s'explica la disciplina arqueòlogica, la seva utilitat per a l'estudi del passat i les característiques del mètode d'investigació.
- Tercera part: Realització del taller. En aquesta tercera part dividirem la classe en grups d'entre 5 i 6 persones, i a cadascún d'aquests els donarem una bossa de fems amb materials a l'interior (residus actuals). Tots els materials hauran de ser classificats per cada grup mitjançant una fitxa de classificació. Tot seguit, els alumnes hauran de realitzar una interpretació sobre el tipus de persones que han generat aquest conjunt de residus a partir d'un guió que els repartirem. Després, posarem en comú les interpretacions extretes per cada grup.
Objectius
-Aprendre què és la disciplina arqueòlogica i quins són els mètodes que utilitza per a la interpretació arqueòlogica.
-Aprendre el mètode inductiu i deductiu per a la interpretació de conjunts.
-Conèixer com poden els arqueòlegs treure conclusions a partir del registre arqueòlogic i els objectes que recuperen.
-Identificar els residus amb les societats que les crearen i extreure conclusions sobre l'aprofitament de recursos que fan.
-Aprendre a identificar i a diferenciar els objectes a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la disciplina arqueòlogica i el treball dels arqueòlegs als infants de manera divertida.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats, i la riquesa arqueològica i històrica de la qual disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar els infants en el civisme actiu, fomentar una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-La definició de "disciplina arqueòlogica", la seva finalitat i els mètodes que utilitza per extreure conclusions de les societats del passat.
-Aprendre a extreure conclusions sobre el tipus de societat i de l'aprofitament de recursos que aquesta realitza a partir de les restes de fems que genera.
-Aprendre sobre el mètode deductiu i inductiu.
-Aprendre com treballen els arqueòlegs al laboratori.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per a la conservació dels jaciments i com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.

Actituds:
-Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni.
-Promoure la interacció entre el museu i els alumnes a partir de la relització de tallers didàctics i divertits.
-Fomentar el coneixement de la disciplina arqueòlogica menorquina a través del joc.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Coneìxer què és un museu i quina és la tasca que s'hi realitza a l'interior.
-Saber nocions bàsiques sobre què és l'arqueologia.

Durant:
-Primer, presentació del guia i petita explicació sobre l'edifici històric del Museu Municipal.
-Projecció de la presentació en Power Point sobre la disciplina arqueòlogica.
-Realització del taller. Divisió dels alumnes en petits grups i repartició a cadascun d'ells d'una bossa de fems amb residus. Classificació del material que els alumnes trobin dins les bosses i interpretació general sobre el tipus de persones que han generat aquests recursos a partir d'un guió.
-Posada en comú de les interpretacions extretes de cada conjunt de residus.

Després:
-Reflexió sobre la disciplina arqueòlogica i els mètodes d'investigació que fa servir per al coneixement del passat.
-Reflexió sobre la societat actual.
-Reflexió sobre la producció de residus de la societat actual.
-Reflexió sobre el consumisme abusiu del segle XXI.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Material taller 
Power Point 
 Projector
Observacions
El taller està pensat per realitzar-se els dilluns; però en cas que es vulgui dur a terme un altre dia per falta de disponibilitat, s'hi pot fer. Abans, però, cal posar-se en contacte amb el Museu per tal de quedar per a un dia concret. L’horari disponible per a la realització del taller és de 8 a 13.30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres. L'adreça de contacte és la següent: museu@ajciutadella.org