Menu

0 . Les emocions en la infància

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Esperança Roman Pons  
Descripció
El taller les emocions en la infància comprèn una sèrie d’activitats per iniciar als infants en el reconeixement de les pròpies emocions i les dels altres; es pretén que aprenguin a identificar les emocions bàsiques, a expressar-les i s'iniciïn en el control de les seves reaccions emocionals (presa de consciència emocional i regulació).

Les activitats de les diferents propostes també van encaminades a l’entrenament de les habilitats socials per desenvolupar relacions positives entre els infants i adults que conviuen dins la classe per afavorir el clima d’aula.

Els contes seran el punt de partida per a treballar les emocions dins l’aula que es complementaran amb diferents activitats posteriors que es concretaran amb la tutora del grup segons el tipus de conte elegit i les necessitats del grup aula.
Objectius
-Ajudar als infants a identificar els propis sentiments, les emocions i necessitats, i acceptar-los, essent cada vegada més capaços de regular-los i comunicar-los als altres.

- Incrementar la consciència de si mateix i formar-se'n una imatge ajustada i positiva a través del llenguatge, del joc i de la interacció amb els altres.
- Saber exterioritzar, comunicar i expressar el sentiments i emocions bàsiques que un sent i reconèixer els dels altres companys.

-Experimentar amb els gestos, moviments i recursos corporals com a expressió de sentiments i emocions.

- Identificar i respectar els sentiments, les emocions, les necessitats dels altres, valorar-los i rebutjar actituds discriminatòries.

- Desenvolupar la capacitat d’autocontrol emocional.
- Adquirir progressivament seguretat emocional i afectiva per establir vincles personals d’afecte dins la vida del grup.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Identificació i acceptació de la identitat pròpia i de les característiques dels altres, valorar-les positivament i respectar les diferències.
- Treball de les competències emocionals
- Treball de les habilitats socials mitjançant les emocions.
-Identificació de les emocions i control progressiu dels sentiments i de les emocions, superació de temors davant de situacions desconegudes o inesperades.
- Canalització positiva de les emocions negatives.
- Treball de l'atenció plena.

Actituds:
CREIXEMENT EMOCIONAL
Metodologia
Abans:
Presa de contacte amb el/la docent o cicle per tal de presentar-los el material didàctic i conèixer les necessitats del grup, els recursos i espais amb els quals comptam per dur a terme el taller.
Durant:
Activitats variades depenent de les necessitats del grup, de l’edat i del nombre d’infants.
Després:
Obtenir un feedback i un intercanvi d’informació per tal de valorar l’activitat amb la tutora i poder donar continuïtat al llarg del curs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material propi elaborat 
 Projector
Material fungible 
Observacions
La disponibilitat de la persona responsable d’aquest taller depenen en gran mesura de l'horari d'interinitat que li correspongui, la qual cosa no es sabrà fins el mes de setembre i per tant hi cab la possibilitat d’un canvi de responsable. Els dies per impartir els tallers tampoc es podran concretar fins el mes de setembre. Demanem disculpes per avançat.