Menu

0 . Programa d'Activitats Aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: Piscina Municipal Coberta
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports/Menbios SL  
Descripció

-Realitzar un total de set sessions per grup, d’activitats aquàtiques a la Piscina Municipal amb monitors especialitzats.
-Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb un monitor de natació, que dirigirà la sessió.
Objectius

- Afavorir que els fillets puguin practicar l’activitat aquàtica, la qual dins el centre escolar és impossible treballar.

- Permetre que una bona part de fillets coneguin les instal·lacions de la Piscina Municipal Coberta.


Continguts
Conceptes:

Procediments:

- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió,...).
- Les habilitats aquàtiques (girs, salts...).

Es treballaran aquests continguts i s'adaptaran sempre a les característiques del grup.

Actituds:
- És important treballar l’acceptació del propi cos, l'autoestima, la higiene, juntament amb valors bàsics de solidaritat, respecte, col.laboració...
Metodologia
Abans:
El professor, abans de la sessió, explica als alumnes en què consistirà l’activitat.

Durant:
- El monitor responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat.
Després:
- El professor revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensaciona dels alumnes com en l'àmbit de l'organització.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material aquàtic propi de piscina.
 Banyador, xancletes, ulleres i barret de natació
Observacions
- El calendari i horaris el fixarà l'àrea d'esports que quadrarà el conjunt de peticions. .- El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2). - Amb el grup haurà de venir el professor d’EF, que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. - Sols se subvencionarà un monitor per grup. En cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent: 20 € + IVA hora/sols monitor. - En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, un cop rebudes totes les peticions. - El cost que suposi dur grups fora de programa haurà de ser assumit pel centre mateix i pagat a l’empresa que gestiona la Piscina Municipal. El preu /hora / monitor i carrer és de 31,42 €.