Menu

0 . Programa de psicomotricitat

Sessions: 2
Lloc: Sala de Psicomotricitat del Pavelló Municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports/Menbios SL  
Descripció
- Realització de dues sessions de 1,5 h per grup a la Sala de Psicomotricitat del Pavelló Municipal amb monitor especialitzat. L'àrea d'esports ofereix l'espai de psicomotricitat. També s'oferirà personal municipal per dirigir l'activitat en funció de la disponibilitat de temps de la plantilla. Es concretarà des de l'àrea d'esports una vegada formulada la petició.
Objectius
- Afavorir el desenvolupament dels fillets.
- Descobrir i conèixer progressivament el propi cos, i experimentar.
- Enriquir i diversificar les pròpies capacitats expressives i motrius mitjançant la utilització dels recursos que té al seu abast dins la Sala de Psicomotricitatdel del Pavelló Municipal com a espai nou i diferent.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Sensacions i percepcions del propi cos: coordinació i control d'habilitats noves; control del cos (respiració, relax, moviment...).

Aquest continguts es treballaran sempre adaptant-se a les caracteristiques del grup i aplicant el procedimnet en funció de les necessitats.

Actituds:
- Aprendre a acceptar les normes i les regles bàsiques que regeixen l'activitat dins la Sala de Psicomotricitat.

- Ajudar els fillets a expressar emocions, experimentar noves sensacions...
Metodologia
Abans:
- Abans de l'activitat, el professor haurà d'explicar als alumnes en què consistirà la sessió al Pavelló, i les característiques i possibilitats de la Sala.
Durant:
- A l'inici: el monitor responsable explicarà quines normes s'han de complir al gimnàs, i els espais o racons on poden anar.
- Durant la sessió: el monitor dirigirà la sesssió amb el suport del professor de l'aula; es donarà autonomia als fillets, però es reconduirà el grup, si és necessari, per al bon desenvolupament de la sessió.

Després:
- El professor haurà de fer una recollida d'opinions i valoracions dels fillets; i també aportarà la seva.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Material especific de psico
 Calcetins de psicomotricitat
Observacions
- Els dies i les hores disponibles no es podran concretar fins el mes de setembre (un cop tinguem els horaris de les sessions d'EF de Pere Casasnovas); per tant, les peticions detallades (dia i hora) hauran de fer-se a l'Àrea d'Esports a partir de dia 13 setembre a l'a/e: esports@ajciutadella. L'Àrea d'Esports intentarà quadrar els dies, les hores i el monitor de manera coordinada en cada centre. - L'activitat es podrà iniciar a partir del dia 3 de novembre i fins al 31 de maig.