Menu

. Scriptum. La lletra fenicia i la llatina.

Sessions: 1
Lloc: museu municipal o centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
Taller pràctic per apendre les diferents maneres d'escriure de fenicis i romans, cultures que ens deixaren la seva emprempta a l'illa. El taller es dividirà en dues parts.
- Una primera on a través de la projecció d'un power point es mostrarà la importància del naixement de l'escriptura, el seu desenvolupament, els suports i les eines utilitzades parant especial atenció a l'escriptura greco-llatina.
- Una segona que consistirà en realitzar un petit exercici pràctic on els alumnes provaràn d'escriure un petit text a partir de l'alfabet fenici i també a partir de l'alfabet llatí.
Objectius
-Aprendre la importància que tingué el descobriment de l'escriptura per l'humanitat.
-Apropar-nos a les cultures fenicia i romana i a l'empremta que deixaren a l'illa.
-Conèixer l'escriptura llatina i la fenicia i les seves tècniques i suports.
-Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques i a relacionar-los amb les diferents èpoques històriques.
-Apropar la història als infant de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra ciutat.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni als nens.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Apropar el museu com a espai d’aprenentatge i diversió als nens.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar als infants en el civisme actiu, fomentant una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El concepte de revolució aplicada a l'escriptura.
-Conèixer alguns conceptes més sobre la cultura fenicia i la romana, cultures que deixaren la seva emprempta a l'illa.
-Aprendre conceptes bàsics sobre la història de l'escriptura, les seves tècniques i suports utilitzats al llarg del temps.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, ajudant als nens a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per la conservació dels jaciments i com a eina pel coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Dinamitzar la relació entre l’alumne i el museu.
-El museu com a espai d’aprenentatge i d’oci.

Actituds:
-Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement i respecte cap a la institució del museu.
-Fomentar el coneixement vers l'escriptura
-Promoure la interacció entre el museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada amb el guia.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais alieens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:
-Treballar el concepte de museu: que és?, per a que serveix?, quina feina s'hi fa? i com ens hem de comportar al seu interior.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un Museu Municipal.
-Taller pensat per a realitzar junt a l'assignatura de llatí, i també durant el tractament de la temàtica de Roma dins l'assignatura d'història.


Durant:
-Primer presentació del guia.
-Pas del power point sobre la revolució de l'escriptura.
-Exercici pràctic centrat en l'aplicació de l' alfabet fenici i l'alfabet llatí.

Després:
- Tractar la cultura llatina
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
power point 
projector 
materials per pràctica 
Observacions
L’horari disponible per la realització del taller és de 8:00 a 14:30 h, dilluns, dimarts, dijous o divendres.