Menu

. Visita guiada a l'exposició del Roser "L'illa dels talaiots"

Sessions: 1
Lloc: Sala Municipal d'exposicions del Roser
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Descripció
Visita guiada mitjançant personal del Museu Municipal a l'exposició del Roser “L'illa dels talaiots. Menorca, candidata a Patrimoni Mundial”.
Aprofitant la itinerància d'aquesta exposició organitzada pel Consell Insular de Menorca que aquest mes d'octubre romandrà a la sala municipal del Roser s'organitzen durant tot el mes visites guiades a l'exposició per tal d'apropar el públic escolar a la prehistòria de l'illa.
La visita es dividirà en tres parts:
- La primera on s'explicarà de manera breu que significa que Menorca Talaiòtica opti a ser declarada patrimoni mundial de la Unesco, què és l'UNESCO, qui la forma, qui decideix si podem ser o no declarats patrimoni mundial i què implicarà si finalment ens concedeixen la declaració.
- La segona on s'explicarà de manera sintètica la prehistòria de l'illa: els períodes cronològics que la conformen, els monuments i la manera de viure i morir d'aquests antics habitants.
- La tercera on es farà un breu repàs a la llista de monuments que formen part de la Candidatura de Menorca Talaiòtica.
Objectius
-Conèixer la Candidatura de Menorca Talaiòtica a Patrimoni Mundial: què és i què significa la declaració.
-Apropar-nos a la prehistòria de l’illa a partir dels objectes que conformen l'exposició.
-Conèixer els jaciments que formen part de la Candidatura.
-Mostrar als escolars els diferents períodes en què es divideix prehistòria de l'illa.
-Identificar els diferents monuments que trobem dins la prehistòria menorquina: les seves característiques i funcions.
-Aprendre a identificar i diferenciar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques.
-Apropar la prehistòria als infant de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Valorar el llegat artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats i la riquesa arqueològica i històrica de la que disposa la nostra illa.
-Inculcar les idees de respecte i conservació cap al nostre patrimoni als nens.
-Compaginar l’aprenentatge amb la diversió.
-Conèixer els esdeveniments més importants de la nostra prehistòria mitjançant el joc.
-Treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.
-Implicar als infants en el civisme actiu, fomentant una cultura de respecte a l’entorn i als altres, i fomentar el sentiment de l’espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir respectuosament.
-Acostar als alumnes els valors de convivència, de respecte i de responsabilitat.Continguts
Conceptes:

Procediments:

-Treballar els conceptes relacionats amb “Menorca Talaiòtica” candidata a Patrimoni Mundial: què és la candidatura, que representa per Menorca, qui ho decideix i quins són els jaciments que en formen part.
-Aprendre qui eren, com vivien, quines estructures construïen i quins objectes utilitzaven les diferents cultures que conformen la prehistòria menorquina.
-Saber qui eren els foners.
-Identificar els principals monuments “tipus” que conformen la prehistòria menorquina.
-Relacionar imatges amb etapes cronològiques de la nostra història, ajudant als nens a crear una imatge mental de la prehistòria menorquina.
-Comprendre i valorar la disciplina arqueològica com a font de coneixement del passat.
-La interpretació dels objectes arqueològics i la relació d’aquests amb les diferents etapes històriques que representen. Identificació “in situ” dels objectes arqueològics i de les èpoques a les que pertanyen.
-El respecte i la necessària conservació del nostre patrimoni com a eina per al coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Desenvolupament de la consciència patrimonial dels alumnes com a mitjà per la conservació dels jaciments i com a eina pel coneixement del passat comú i la creació del nostre futur.
-Treballar el sentiment de “propi” vers el patrimoni. Ensenyar-los a valorar un patrimoni que els pertany i que cal conservar.
-Aproximació a l’eix cronològic. Saber quina etapa va primer i quina després.

Actituds:
-Fomentar el respecte i valor envers el patrimoni.
-Fomentar el coneixement vers la prehistòria menorquina.
-Promoure la interacció entre el museu i els alumnes a partir de la participació activa i ordenada amb el guia.
-Fomentar la consciència patrimonial dels alumnes per tal de fomentar actituds positives vers el patrimoni que tendeixin a la seva conservació.
-Treballar l’esperit d’aprenentatge i el pensament crític.
-Fomentar l’aportació intel·lectual individual dins l’espai aula.
-Fomentar el respecte cap als companys i les seves idees.
-Fomentar el respecte i l’atenció cap a les explicacions de personal extern a l'aula.
-Fomentar el bon comportament del grup en espais alieens a l'aula.
-Fomentar el civisme actiu: el respecte cap a l'entorn, fomentar el sentiment d'espai públic com un bé comú que cal preservar i compartir.
Metodologia
Abans:

-Conèixer la nomenclatura i la divisió de la prehistòria menorquina: primers pobladors (època pretalaiòtica) i època talaiòtica.
-Treballar la prehistòria menorquina.

Durant:
-Primer presentació del guia i de l'espai on ens trobem.
-Visita guiada a l'exposició que es dividirà en tres àmbits de coneixement diferenciats:
A. La candidatura. Primera part de la visita on s'explicarà què és la llista de patrimoni mundial, la candidatura i que significaria ser declarats patrimoni mundial.
B. La prehistòria de l'illa. Segona part on a través de l'exposició és realitzarà una breu síntesis sobre la prehistòria de l'illa: els períodes que la conformen i les principals característiques de cadascún d'ells pel que fa a l'hàbitat, les creençes i la mort.
C. Els jaciments que conformen la candidatura. Tercera part on es realitzarà un petit repàs dels jaciments que formen la candidatura de “Menorca Talaiòtica”.


Després:
Es molt recomanable realitzar després dues activitats més que el Museu ofereix relacionades amb la temàtica de la prehistòria menorquina:
-Navetes i cercles. Construim la casa a la prehistòria menorquina
-Un matí entre pedres: Visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmé
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos educatius 
Observacions
La visita només es realitzarà durant el mes d'Octubre, ja que després l'exposició no serà visitable. Per tal de concertar dia u hora es prega enviar mail a museu@ajciutadella.org