Menu

. M'encanta viure cooperant a la meva ciutat

Sessions: 2
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
ESO 2
ESO 4
Responsable/s
Fòrum d entitats tercer sector de Menorca  
Descripció
Es tracte d'un taller de dues sessions (més una tercera opcional) per introduir a l'alumnat el dret i la responsabilitat que tenim com a ciutadans de participar en la cosa pública per millorar les condicions de vida comunitàries. Per fer-ho possible, posam en valor la via associativa com a mitjà de sociabilitat de l'individu i d'intervenció en els assumptes col·lectius a través d'experiències pràctiques senzilles i la reflexió conjunta.
Objectius
Entendre que els col·lectius organitzats són una part substancial de la sociabilitat humana.
Adquirir una sèrie d’arguments bàsics sobre el valor de l’associacionisme relacionat amb Ciutadella i Menorca.


Continguts
Conceptes:
Ciutadania
Comunitat
Cooperació social
Associació
Institucions
Valors humans

Procediments:
Activitats encaminades a entendre l'acció individual i l'acció col·lectiva

Actituds:
Participació
Corresponsabilitat
Metodologia
Abans:
S'acordarà directament amb el grup interessat
Durant:
1a sessió: En aquesta sessió es realitza un joc per observar les diferents maneres que tenim per atendre un demanda social i quins són els resultats. Posteriorment es debat l'experiència per treure'n conclusions i es relaciona amb l'associacionisme.
2a sessió: A partir d'experiències associatives (d'una historieta per al curs de primària), s'encetarà un diàleg per observar els valors que n'emanen i emprar-los en un treball pràctic.

Després:
Aquesta feina posterior es podria correspondre en una tercera sessió opcional, en la qual es podria organitzar una visita a una entitat del municipi o que els alumnes fessin una entrevista col·lectiva a l'aula a una persona destacada per la seva experiència associativa, entre altres opcions. S'acordarà directament amb el grup interessat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxes didàctiques 
 Projector
 Altaveus
 Ordinador
Observacions
Podeu trobar més informació del contingut del taller en la nostra pàgina web. http://forumetsmenorca.org