Menu

. Emocions i discapacitat

Sessions: 1
Lloc: Centre Educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fundació de Dispacitats de Menorca  
Descripció
L'activitat consistirà en una exposició oral sobre els diferents tipus de discapacitat i la realitat en la que es troben les persones afectades i aquelles amb qui s'hi relacionen.
Posarem especial atenció a les emocions derivades d'aquestes circumstàncies, i a les actituds i comportaments adequats per conviure-hi.
Objectius
1- Informar, de manera molt general, dels diferents tipus de discapacitat existents.
2- Aconseguir que els alumnes tinguin una idea aproximada de les diferents patologies i limitacions que aquestes patologies generen a les persones afectades.
3- Prevenir comportaments i actituds patològiques de vulnerabilitat emocional i social.
4- Transmetre valors, emocions i actituds recomanables davant persones amb discapacitat. Tolerància, empatia, etc.
5- En definitiva, volem que els alumnes puguin gestionar les emocions que es generen al voltant de l'afectació de les discapacitats de les persones.


Continguts
Conceptes:
Discapacitat.
Tipus de discapacitat: física, psíquica, orgànica, sensorial...
Dificultats esdevingudes pels diferents tipus de discapacitat.

Procediments:
Anàlisi del moment actual versus el passat. Mirada al futur.
Gestió d'emocions relacionades amb la discapacitat.
Comportament i actitud en relació als diferents tipus de discapacitat.


Actituds:
Tolerància
Empatia
Metodologia
Abans:
Prèviament es podrien analitzar els tipus de discapacitat existents, així com dificultats que les persones amb discapacitat es troben en la seva vida diària.

Durant:
Es farà una introducció general, per analitzar després els diferents tipus de discapacitats. Posteriorment entrarem en l'àmbit de les emocions i actituds positives davant aquest tema.
Intentarem que els alumnes puguin participar puntualment, exposant situacions conegudes en el seu entorn més proper, per així compartir experiències amb els companys.

Després:
Les emocions que es treballaran en el taller es poden fer extensives a altres temàtiques i àrees del dia a dia de les persones. La gestió emocional i la salut mental s'han de cuidar al llarg de la vida, per tant es poden seguir treballant dins l'aula al llarg del temps.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 PROJECTOR
 PANTALLA DE PROJECTOR
 PISSARRA
Observacions