Menu

. Els Vertebrats

Sessions: 1
Lloc: Al centre educatiu
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Xavi Méndez  
Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a l’aula. Compte amb el suport d’un PowerPoint a través del qual el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels vertebrats i dels diferents grups que en formen part (mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos) com ara la seva morfologia, característiques, reproducció... Es farà especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu estat actual. Tot això anirà complimentat amb material com ara plomes de diferent ocells, nius, ous, esquelets... pel que fa a les aus; diferents parts de l’esquelet de diferents mamífers (dofins, marts, rates sardes...); pells de serp... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per treballar-lo abans i per fer una activitat complimentària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:
•Conèixer les principals característiques dels vertebrats.
•Conèixer les principals característiques i diferències entre mamífers, rèptils, amfibis, aus i peixos.
•Conèixer e identificar algunes de les espècies de vertebrats que es poden veure a Menorca.
•Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura en general.Continguts
Conceptes:
Conceptes a treballar (segons edats):
Vertebrats, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, espècie, parts i característiques dels vertebrats, reproducció ovípara, reproducció vivípara, animals de sang freda o calenta, metamorfosis...

Procediments:
Explicació, acompanyada de suport visual i material real extret de la natura
Actituds:
Actituds a potenciar:
•Coneixement
• Respecte
•Interès
•Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor/a per informar dels continguts del taller. El professor/a rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà on hi haurà un apartat de recomanacions i de conceptes a tractar abans a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat als alumnes per expressar els seus coneixements. Els alumnes podran manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a més a més, del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pissarra digital o projector 
Material taller 
Observacions
Aquest taller s'executarà entre els mesos de novembre i març. En cas de demanda els mesos d'octubre, abril o maig s’hauria de consultar disponibilitat.