Menu

. Pentinar la mort. Redescobrim es Càrritx

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  
Llicenciada en Història
 
Descripció
Xerrada a l'aula que té com a principal objectiu transmetre la importància que va tenir el descobriment de la cova des Càrritx per a l'estudi de les societats prehistòriques menorquines i les seves pràctiques funeràries.

L'activitat es divideix en dues parts:
-Una primera, en la qual, a partir d'un pas d'una presentació en format Power Point, parlarem sobre les troballes des Càrritx.
-Una segona, on realitzarem una petita demostració sobre el ritual dels cabells documentat a la cova des Càrritx.

Objectius
- Presentar la cova des Càrritx i les seves troballes.
- Conèixer la prehistòria de l'illa.
- Conèixer els rituals funeraris practicats durant el naviforme a l'illa.
- Conèixer el ritual des cabells documentats a la cova.
- Fomentar el pensament crític.


Continguts
Conceptes:
- La prehistòria de l'illa.
- Els rituals de la mort practicats durant la prehistòria a l'illa.
- El ritual dels cabells.

Procediments:
- El pensament crític.
- Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.

Actituds:
- Fomentar el respecte i el valor envers el patrimoni cultural, històric i arqueològic de l'illa.
Metodologia
Abans:
- Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria menorquina. D'aquesta manera, permetrà treballar aspectes diferents sobre les comunitats prehistòriques de l'illa, com el concepte de la mort i dels rituals vinculats.
Durant:
L'activitat es desenvolupa a l'espai aula i és una única sessió que té una durada de una hora i mitja.

Es divideix en tres parts:
-Presentació del tallerista.
-Pas de la presentació sobre la cova des Càrritx en format Power Point.
- Petita representació del ritual documentat a la cova des Càrritx mitjançant reproduccions aportades pel Museu.

Després:
- L'activitat es pot complementar amb una visita a la nova exposició del Museu Municipal centrada en els rituals de mort de la prehistòria. D'aquesta manera es complementarà la visió de l'alumnat comparant el que han vist a l'aula amb altres moments de la prehistòria.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Projector
Materials taller 
Observacions
- El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8 a 14 h. En cas que la sessió fos massa llarga, es pot acurçar per tal d'adaptar-la a l'horari escolar.