Menu

. Actua contra el càncer, actua per la teva salut

Sessions: 1 És possible fer-ne dues en funció dels mòduls elegits
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
AECCPsicòloga 
Psicooncóloga // Trabajadora social y Antropóloga
 
Descripció
Taller participatiu sobre educació per a la salut, que pretén donar a conèixer els diferents tipus de prevenció per reduir el risc de patir càncer, amb el foment del paper actiu de cada individu. L'alumnat reforçarà i interioritzarà els conceptes presentats participant en grups en un concurs tipus preguntes i respostes. Per a portar-ho a terme s’utilitzaran presentacions audiovisuals i eines de ludificació i es fomentaran el debat i l’actitud crítica.

En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1 ”¿Què és el càncer?” i es farà un joc de preguntes i respostes sobre aquest mòdul.

A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte amb referència als hàbits de vida i comportaments de risc per a desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol i alimentació.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.
Objectius

L’objectiu principal és conscienciar l’alumnat sobre la importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida saludables, que contribueixin a prevenir l’aparició de càncer i altres tipus de malalties.
Continguts
Conceptes:

Procediments:
Mòdul sobre càncer:
-Aclarir la concepció de càncer com a malaltia.
-Modificar la concepció social del càncer, oferir una perspectiva realista de la malaltia, i eliminar idees errònies i dramatisme.
-Informar sobre els comportaments que ajudarien a prevenir un 40 % dels càncers.

Mòdul sobre tabac:
-Conèixer la toxicitat dels components del fum del tabac.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre el tabaquisme com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la influència del grup d’iguals com a variable important en la iniciació en el consum.
-Reflexionar sobre el fumador passiu.

Mòdul sobre alcohol:
-Comprendre els conceptes d’ús i abús.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre l’abús continuat del consum com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la pressió grupal en el consum d’alcohol.

Mòdul sobre alimentació:
-Conèixer com els hàbits alimentaris adequats incideixen en l’estat general de salut.
-Aprendre les bases de la composició dels aliments.
-Consolidar l’ús i eliminar l’abús de diferents components de la dieta.
-Generar una actitud positiva cap a una dieta equilibrada.

Mòdul sobre protecció solar:
-L'objectiu és conèixer què són les radiacions solars i com influeixen en els éssers vius.
-Promocionar una bona protecció solar per disminuir la probabilitat de patir una malaltia oncològica en l'edat adulta.
-Sensibilitzar sobre la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables.
-Eliminar els comportaments que comporten un risc per a la salut.
-Adequar el fotoprotector al propi fototipus de pell.


Actituds:
- Valorar amb esperit crític: costums, hàbits de consum, etc.
- Coneixement de la malaltia i hàbits de vida no saludable, i desmitificar idees
preconcebudes.
- Promoure la salut com un valor fonamental.
- Estimular l'adquisició d'actituds i hàbits de conducta saludables.
- Eliminar o reduir al màxim aquells comportaments que comporten un risc per a la
salut.
- Treballar l'educació per a la salut des d'una perspectiva lúdica, dinàmica, personal
i col·lectiva.
Metodologia
Abans:
Elecció amb el professorat i l'alumnat del mòdul o dels mòduls a treballar.

Mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció elegit amb el docent.

Si es volen treballar tots els tipus de prevenció es realitzaria en dues sessions (primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac; segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació, protecció solar).

Durant:
En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1: ”¿Què és el càncer?” i es farà un joc de preguntes i respostes sobre aquest mòdul amb una app.

A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència amb els hàbits de vida i comportaments de risc per a desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol, alimentació, protecció solar.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.

Després:
Conclusions finals.

Qüestionari: què he après i què m'agradaria seguir treballant?
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació interactiva 
 Accés a Internet
 Projector
 Apps ludificació
Observacions
Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) CIF: G-28197564 Junta Comarcal de Ciutadella C/ Marquès d'Albranca, 23 971 48 45 85 Junta Comarcal de Maó C/ Bisbe Sever, 1 A 971 35 32 4 Tècnics de contacte: Ana Morales anamaria.morales@aecc.es Evelin Triay evelin.triay@aecc.es