Menu

. Programa d'activitats aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: PISCINA MUNICIPAL TITA LLORENS
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports/Menbios SL  
LLICÈNCIAT EN E.F
 
Descripció
-Realitzar un total de 7 sessions per grup d’activitats aquàtiques a la Piscina Municipal, amb monitors especialitzats.

-Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb un monitor de natació que dirigirà la sessió.
Objectius
- Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica, la qual es impossible dur a terme dins el centre escolar.

- Permetre que una bona part de l'alumnat conegui les instal·lacions de la Piscina Municipal coberta.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes:
- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió...).
- Les habilitats aquàtiques (girs, salts...).

Es treballaran aquests continguts i s'adaptaran sempre a les característiques del grup.


Actituds:
- Acceptació del propi cos, autoestima.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió, el professorat ha de fer una feina a l'aula per explicar a l'alumnat en què consistirà l’activitat.
Durant:
Durant la sessió el monitor responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat.


Després:
Després de la sessió, el professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat com a en l'àmbit de l'organització.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de la Piscina. 
 Banyador, xancles, ulleres i barret de natació.
Observacions
-El calendari i els horaris els fixarà el Servei d'Esports. Una vegada rebudes totes les peticions, es quadraran les dates amb el centre . -El programa ofereix 14 sessions gratuïtes per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula. -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’execució de la sessió. -Només se subvencionarà un monitor per grup. En cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent: 20 € + IVA hora/sols monitor. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, una vegada rebudes totes les peticions. -El cost que suposi dur grups fora de programa haurà de ser assumit pel centre i pagat a l’empresa que gestiona la Piscina Municipal. El preu/hora/monitor i carrer és de 31,42 €.