Menu

. Tothom és diferent. Capacitat i discapacitat

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Fundació de Dispacitats de Menorca  
PSICÒLEG
 
Descripció
Es pretén treballar la DIFERÈNCIA. El sentiment o l'actitud que ens provoca la diferència amb els altres (rebuig, por, prudència, desconfiança, pena, compassió, necessitat de salvar, no-respecte, menyspreu, riure...). Partint del fet que totes les persones tenim capacitats diferents. Les persones amb discapacitat són un exemple més i evident de les diferències entre humans.

S'entrarà breument en la terminologia associada al terme de "discapacitat igual" o "diversitat funcional" i en les seves conseqüències quan aquesta es relaciona amb l'entorn social.

Amb quines dificultats, barreres i diferències socials s'ha d'enfrontar la persona amb discapacitat/diversitat funcional?

Les barreres de l'entorn físic, de l'entorn comunicacional, d'accés a les noves tècnologies de la infomormació i la comunicació, de l'entorn emocional, de l'entorn social ...
Objectius
1. Aconseguir que l'alumnat tengui una idea aproximada dels diferents problemes de salut i les limitacions que aquests problemes generen a les persones afectades.

2. Saber identificar les diferències esdevingudes a partir de cada tipus de discapacitat.

3. Atracar, sensibilitzar i conscienciar cap a la diversitat funcional.

4. Reforçar la relació envers l’altre de forma altruista i amb actitud d’ajuda.


Continguts
Conceptes:
Discapacitat.

Tipus de discapacitat: física, sensorial, intel·lectual i malaltia mental.

Relació de la discapacitat amb l’entorn social. Dificultats, barreres, obstacles, diferències socials...

Moviments socials i reivindicatius del col·lectiu per a la seva determinació i l'empoderament.

Concepte de "qualitat de vida".

Procediments:Actituds:
Altruisme
Tolerància
Solidaritat
Respecte
Confiança
Dignitat
Ajuda
Suport mutu
Empatia
Metodologia
Abans:
Identificar el nivell de coneixements inicials que té el grup sobre el tema, i les qüestions i els interessos que plantegen envers aquest.

Passar-los un petit qüestionari per comprovar: el nivell de coneixements que tenen respecte als principals conceptes; experiències personals; inquietuds i què volen aprendre amb relació a aquest tema.

Durant:
Presentar breument els conceptes teòrics relacionats.

Complementar la teoria amb exercicis pràctics i de reflexió personal.
Exemple de dinàmiques: pensar en pel·lícules que tractin d’alguna manera aquest tema. Presentar l’argument, identificar els problemes que surten, les solucions, els valors i actituds que s'hi mostren, quins aprenentatges i conclusions es poden treure a partir d’aquesta. Treball en petits grups i posada en comú dels resultats de cada grup.

Es farà un resum de tot el que s’ha comentat i s’extrapolaran, entre tots, les conclusions finals apreses.

Després:
A través d’aquest taller es pretenen transmetre uns coneixements teòrics bàsics sobre l’àmbit de la discapacitat, com aquesta es relaciona amb l’entorn social i quines repercussions té, amb la finalitat que adquireixin un comportament solidari, altruista i d’ajuda, en la seva vida quotidiana i a partir de les situacions i activitats personals de cada alumne.

Treball individual posterior: a partir d'un cas pràctic i d'una situació quotidiana, pensar quina hauria de ser l'actitud i el comportament positiu i proactiu que s'hauria de tenir.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Pel·lícules 
 Pantalla
 Projector
Observacions
En base al material disponible els tallers podrien tenir una durada d'entre una i dues sessions. Els tallers el desenvoluparien tècnics, preferentment psicòlegs, d'atenció a persones amb discapacitat de la FPDM.