Menu

. Programa de psicomotricitat

Sessions: 2
Lloc: Sala de psicomotricitat pavelló municipal
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Àrea Municipal d'Esports/Menbios SL  
Llicènciada en E.F
 
Descripció
- Realització de dues sessions d'1,5 h per grup a la Sala de Psicomotricitat del Pavelló Municipal, amb monitor especialitzat.
El Servei d'Esports ofereix l'espai de psicomotricitat, i els monitors municipals per dirigir l'activitat en funció de la disponibilitat de temps del personal. Es concretarà des del propi servei, una vegada rebudes totes les peticions.
Objectius
- Afavorir el desenvolupament dels fillets i les filletes.
- Descobrir i conèixer progressivament el propi cos i experimentar.
- Enriquir i diversificar les pròpies capacitats expressives i motrius mitjançant la utilització dels recursos que té al seu abast, dins la Sala de Psicomotricitatdel del Pavelló Municipal, com a espai nou i diferent.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Sensacions i percepcions del propi cos: coordinació i control d'habilitats noves; control del cos (respiració, relax, moviment...).

Aquest continguts es treballaran sempre adaptant-se a les característiques del grup i aplicant el procediment en funció de les necessitats.

Actituds:
- Aprendre a acceptar les normes i les regles bàsiques que regeixen l'activitat, dins la Sala de Psicomotricitat.
- Ajudar l'alumnat a expressar emocions, experimentar noves sensacions...
Metodologia
Abans:
- Abans de l'activitat, el professorat haurà d'explicar a l'alumnat en què consistirà la sessió al Pavelló, i les característiques i possibilitats de la Sala.
Durant:
- A l'inici: el monitor responsable explicarà quines normes s'han de complir al gimnàs, i a quins espais o racons poden anar.

- Durant la sessió: el monitor dirigirà la sesssió amb el suport del professorat de l'aula; es donarà autonomia a l'alumnat, però es reconduirà el grup, si és necessari, per al bon desenvolupament de la sessió.

Després:
- El professorat haurà de fer una recollida d'opinions i valoracions de l'alumnat, i també aportarà la seva en el full d'avaluació.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material específic de psico 
 Calcetins de psicomotricitat
Observacions
Els dies i les hores disponibles no es podran concretar fins al mes de setembre (una vegada tinguem els horaris de les sessions d'EF de Pere Casasnovas); per tant, les peticions detallades (dia i hora) hauran de fer-se al Servei d'Esports a partir de dia 13 setembre a l'a/e: esports@ajciutadella. El Servei d'Esports, un cop rebudes totes les peticions, intentarà quadrar els dies, les hores i el monitor per a cada centre. - L'activitat es podrà iniciar a partir del dia 3 de novembre i fins al 31 de maig.