Menu

. Els invertebrats

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Ornitòleg, naturalista i Guia de Naturalesa
 
Descripció
Es tracta d’un taller participatiu que es desenvolupa íntegrament a l’aula. Compta amb el suport d’una presentació en format PowerPoint, a través de la qual el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels invertebrats i dels diferents grups que en formen part (anèl·lids, artròpodes, mol·luscs, cnidaris, equinoderms i porífers), a la vegada que anirà introduint material específic. Es tractaran conceptes com ara la morfologia dels invertebrats, característiques, reproducció..., i es farà especial èmfasi en els invertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu hàbitat. El material específic estarà format per restes dels diferents grups d’invertebrats, com ara: esponges, eriçons, closques de mol·luscs, insectes, closques de crustacis... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per conèixer els conceptes que es treballaran al taller, per fer feina abans i per fer una activitat complementària després.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són els següents:
• Conèixer les principals característiques dels invertebrats.
• Aprendre a diferenciar entre vertebrats i invertebrats.
• Conèixer les principals característiques i diferències entre els grups d'invertebrats.
• Conèixer els hàbitats que ocupen cada grup d'invertebrats així com les seves relacions amb altres éssers vius.
• Conèixer les adaptacions dels diferents invertebrats als seus hàbitats, la reproducció i l'alimentació.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura.
• Conèixer i manipular material divers referent als invertebrats.
• Conèixer i identificar el grup dels insectes, invertebrats artròpodes.
• Conèixer i identificar algunes de les espècies d'invertebrats que es poden veure a Menorca.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar (segons les edats):
Invertebrats, característiques dels invertebrats, classificació dels invertebrats, anèl·lids, artròpodes (aràcnids, crustacis, insectes...), cnidaris (meduses, coralls, anemones...), equinoderms (estrelles, eriçons de la mar), mol·luscs, esponges, parts i característiques dels invertebrats, reproducció, alimentació, els invertebrats de Menorca...

Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor per informar-lo dels continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar a classe abans d’aquest. El professor rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà, i on hi haurà un apartat de recomanacions de conceptes a tractar abans a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà una presentació en PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per expressar els seus coneixements. Els alumnes podran manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa taller 
Material taller 
PowerPoint 
Pissarra digital o projector 
Observacions
El taller es podrà adaptar, en la mesura del possible, al currículum o als projectes de l’aula sempre que el professorat ho demani amb temps. La durada del taller es podrà adaptar a la disponibilitat i a l'edat dels alumnes, tot i que es recomana que sigui d'entre 60 i 90 minuts per donar espai i temps a la participació activa.