Menu

. Els vertebrats

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Xavi Méndez  
Ornitòleg, naturalista i Guia de Naturalesa
 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a l’aula. Compta amb el suport d’un PowerPoint a través del qual el monitor anirà descobrint a l'alumnat les diferents característiques dels vertebrats i dels diferents grups que en formen part (mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos), com ara la seva morfologia, les característiques, la reproducció... Es farà especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu estat actual. Tot això anirà complementat amb material, com ara plomes de diferents ocells, nius, ous, esquelets... pel que fa a les aus; diferents parts de l’esquelet de diferents mamífers (dofins, marts, rates sardes...); pells de serp... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per treballar-lo abans i per fer una activitat complementària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són els següents:
• Conèixer les principals característiques dels vertebrats.
• Conèixer les principals característiques i diferències entre mamífers, rèptils, amfibis, aus i peixos.
• Conèixer e identificar algunes de les espècies de vertebrats que es poden veure a Menorca.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura en general.


Continguts
Conceptes:
Conceptes a treballar (segons edats):

Vertebrats, vertebrats menorquins, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, espècies, parts i característiques dels vertebrats, reproducció ovípara, reproducció vivípara, animals de sang freda o calenta, metamorfosis...

Procediments:

Actituds:
Actituds a potenciar:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor per informar dels continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar a classe abans d’aquest. El professor rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà, on hi haurà un apartat de recomanacions de conceptes a tractar abans a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà una presentació de PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat a l'alumnat per expressar els seus coneixements. L' alumnat podrà manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a més a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb l'alumnat. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa taller 
Material taller 
Power Point 
Pissarra digital o projector 
Observacions
El taller es podrà adaptar, en la mesura del possible, al currículum o als projectes de l’aula, sempre que el professorat ho demani amb temps. En cas de sol·licitar una data dins els mesos d'octubre o d’abril (vegeu el calendari), s’haurà de consultar disponibilitat amb el monitor responsable del taller. La durada del taller s'adaptarà a l'edat de l'alumnat i a la disponibilitat, tot i que es recomana una durada d'entre 60 i 90 minuts per donar temps i espai per a la participació activa.