Menu

. Educació viària

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Responsable/s
Policia Local  
Monitor d'Educació Viària de la Policia Local de Ciutadella
 
Descripció
Crear hàbits positius i actituds responsables de convivència, de qualitat de vida, de responsabilitat, i, per damunt de tot, de seguretat viària.
Objectius
• Aprendre i conèixer els senyals de circulació.
• Aprendre els senyals de trànsit o de la Policia Local.
• Adquirir hàbits de bona conducta viària, com a viatger de transport
públic i privat.
• Iniciar i donar a conèixer les normes bàsiques del conductor de bicicleta.


Continguts
Conceptes:
• Els senyals verticals: els triangulars i de color vermell són una advertència de perill.
• De prioritat: l’STOP i el Cediu el Pas.
• Circulars i de color vermell: són de prohibició i de restricció.
• Circular i de color blau: són d’obligació.
• Quadrats i rectangulars i de color blau: són d’indicació i d’informació.
• Les marques viàries: el significat per colors.
• Marques blanques longitudinals: línia contínua i línia discontínua.
• Marques blanques transversals: pas de vianants, pas de ciclistes.
Senyals horitzontals de circulació: cediu el pas, STOP, velocitat
màxima, fletxes.
• Altres marques i inscripcions de color blanc: carril bici, carril reservat.
• Marques d’altres colors: línia groga, guals permanents.
• Els senyals lluminosos i els diferents tipus: els semàfors adreçats
als vehicles, els semàfors adreçats als vianants, els adreçats als ciclistes.
• Altres tipus de senyals lluminosos: el carril bus i el carril dels taxis.
• Els passos a nivell, les circumstancials per obres.
• Els agents de trànsit: com són els tipus de senyals que fan, què
signifiquen, com els fan.

Procediments:
• Presentació de l'agent de Policia Local (5 minuts).
• Exposició dels continguts (30 minuts).
• Activitat (15 minuts).

Actituds:
Consciència viària.
Metodologia
Abans:
Introducció bàsica del concepte i tasca que desenvolupa l'agent de Policia Local.
Durant:
La sessió tindrà una durada màxima d’entre 45 i 50 minuts, que pot variar segons les activitats que es realittzin.

Després:
Coneixement de l'entorn viari de cada centre escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector o PDI 
Observacions
Els horaris dependran de la disponibilitat de torns de l'agent responsable del taller.