Menu

. L’escola es mou! Movem el cos, movem les emocions.

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Eva Adserías  
Pedagoga de moviment creatiu i dansa. Postgrau Moviment i Educació, Institut del Teatre de Barcelona
 
Descripció
El taller consisteix a potenciar el cos i el moviment com a vehicle d’autoconeixement, d’expressivitat i de relació amb un mateix, amb les emocions pròpies i també les dels altres.

Com a introducció, desenvoluparem un treball de consciència corporal, posant l’accent en el cos, el moviment i la postura, promovent així hàbits saludables.

És un taller que integra el cos, el moviment i l’espai. A partir d’aquests conceptes treballarem les emocions individuals i col·lectives a través de dinàmiques actives, participatives i lúdiques, que serviran d’estímul per vivenciar, canalitzar, transformar i exterioritzar les emocions.

En aquesta edat es considera important treballar l’empatia, l’autoestima i la cohesió grupal.

Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar o condicionar la vivència dels alumnes.
Objectius
- Facilitar estímuls successius que enriqueixin les habilitats motrius, emocionals i socials dels infants, i afavorir el desenvolupament dels fillets i filletes.
- Descobrir, conèixer i experimentar amb el cos i la veu tipus de moviments i qualitats bàsiques d'aquest de forma dirigida i espontània.
- Desenvolupar la consciència corporal i espacial.
- Gaudir de la mobilitat del cos.
- Vivenciar experiències, sentiments i emocions, individuals i col·lectives, que facilitin la seva expressió a través del moviment coreografiat i espontani.
- Regular les emocions a través del moviment i la consciència corporal.
- Fomentar una nova actitud de l’alumne envers si mateix i els companys.
- Promoure la companyonia, l’ajut, la cooperació i el treball en equip.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
- Competències emocionals: empatia, autoestima, cohesió grupal i reconeixement de les emocions pròpies i dels altres.

Actituds:
Companyonia
Cohesió
Metodologia
Abans:
Conversa entre el professor i el tallerista per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup. Es realitzarà mitjançant conversa telefònica i/o comunicació via correu electrònic.

En dies previs, el professor explicarà el taller als alumnes com una activitat creativa i lúdica de treball del moviment. El responsable del taller facilitarà la informació necessària.

El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calcetins de psico.

Durant:
Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).

Realitzarem activitats psicomotrius pautades i coreografiades que facilitaran als alumnes familiaritzar-se amb el concepte de "moviment", i es facilitarà l’experimentació i el desenvolupament de les habilitats corporals i motrius.

La improvisació pautada serà el vehicle per explorar la creativitat pròpia i del grup. Fomentar la creativitat fa créixer l’interès per aprendre, ajuda a pensar per un mateix i a desenvolupar-se com a persona.

Totes les activitats integren les àrees de moviment i educació emocional per tal d’assolir els objectius establerts.

Fases:
- Introducció a la sessió i als continguts de l’àrea de moviment.
- Activació: preparació de l’alumnat fisiológicament i psicològicament, amb vista al treball que realitzarem.
- Desenvolupament a partir de l’exploració i l'experimentació guiada.
- Verbalització/reflexió del treball realitzat i conclusió del taller.
- Relaxació.

Utilització de música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius per acompanyar les dinàmiques i facilitar l’establiment de connexions entre el pensament, l'emoció i la interpretació.

Activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivamet, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

Al final de la sessió, el responsable del taller farà una valoració global del treball realitzat a la sessió. Conduirà el diàleg, i facilitarà així que els alumnes expressin com han viscut l’activitat, tant en l'àmbitl físic com en l'emocional.

La primera sessió serveix d’introducció del contingut. El treball se centra en l’experimentació i la vivència dels alumnes.

A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, i es consolidaran els objectius amb l’avantatge de conèixer els alumnes i les seves característiques específiques, amb l'aplicació de les adaptacions necessàries a partir de les observacions realitzades pel tallerista durant la primera sessió.

Després:
El responsable del taller facilitarà al professor una fitxa d’avaluació amb els continguts, les observacions durant el desenvolupament de l’activitat i les conclusions per part del tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Sala de gimnàs o sala àmplia 80m2 aprox
 Equip de so amb entrada USB
Observacions
Els alumnes han de dur roba cómoda i calcetins de psico. La sala haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.