Menu

. Tothom es mou! Convivència, empatia i cohesió a través del cos i el moviment

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Eva Adserías  
Pedagoga de moviment creatiu i dansa. Postgrau Moviment i Educació,Institut del Teatre de Barcelona
 
Descripció
El taller ofereix a l'alumnat una experiència motivadora que fomenta la convivència, la cohesió grupal i l’empatia, a través del moviment, la coreografia grupal i el treball de l’espai, i facilita l’experimentació d’emocions positives individuals i col·lectives.

El treball corporal i del moviment servirà d’estímul per vivenciar, canalitzar i transformar les emocions.

Proposarem dinàmiques actives i participatives, organitzades col·lectivament, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

La part principal del taller potencia el cos i el moviment com a vehicle d’autoconeixement, d’expressivitat i de relació amb un mateix, amb les emocions pròpies i també les dels altres.

Com a introducció, desenvoluparem un treball de consciència corporal, posant l’accent en el cos, el moviment i la postura, promovent així hàbits saludables.

Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar o condicionar la vivència dels alumnes.
Objectius
- Utilitzar el moviment i la dansa per donar suport a l’educació, amb un aprenentatge divertit, efectiu i valuós.
- Fomentar activitats grupals de convivència positiva.
- Potenciar les habilitats individuals i col·lectives.
- Treballar la cohesió del grup.
- Transformar les emocions a partir del moviment.
- Promoure un bon ambient dins el grup per prevenir conflictes.
- Fomentar una nova actitud de l’alumnat envers si mateix i la resta de companys i companyes.
- Promoure la flexibilitat d’estructures socials. Cohesió grupal i sentiment de pertinença al grup.


Continguts
Conceptes:
Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.
Procediments:
Competències emocionals:
Convivència, empatía, cohesió grupal i sentiment de pertinença al grup.

Actituds:
Autoestima
Cohesió
Metodologia
Abans:
Coordinació amb el professor/a per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup. Es realitzarà mitjançant conversa telefònica i/o comunicació via correu electrònic.

En els dies previs, el professorat d'aula explicarà el taller a l'alumnat com una activitat creativa i lúdica de treball del moviment. El responsable del taller li facilitarà la informació necessària.

El professorat ha de recordar a l'alumnat que han de dur roba còmoda i calcetins de recanvi.

Durant:
Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).

Realitzarem activitats psicomotrius d’improvisació pautada i coreografiades que familiaritzaran l'alumnat amb el concepte de "moviment", es facilitarà l’experimentació i el desenvolupament de les habilitats corporals i motrius.

Totes les activitats integren les àrees de moviment i educació emocional per tal d’assolir els objectius establerts.

Fases:
- Introducció a la sessió i als continguts de l’àrea de moviment.
- Activació: preparació de l’alumnat fisiológicament i psicològicament amb vista al treball que realitzarem.
- Desenvolupament dels objectius a partir de l’exploració i l'experimentació guiada.
- Verbalització/reflexió del treball realitzat i conclusió del taller.
- Relaxació.

Utilització de música, imatges i/o d’altres estímuls visuals i auditius per acompanyar les dinàmiques i facilitar l’establiment de connexions entre el pensament, l'emoció i la interpretació.

Activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivamet, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

Al final de la sessió, el responsable del taller farà valoració global del treball realitzat a la sessió. Conduirà el diàleg i facilitarà que l'alumnat expressi com han viscut l’activitat, tant en l'àmbit físic com en l'emocional.

La primera sessió serveix d’introducció del contingut. El treball se centra en l’experimentació i la vivència de l'alumnat.

A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, es consolidaran els objectius amb l’avantatge de conèixer l'alumnat i les seves característiques especifiques, i s'aplicaran les adaptacions necessàries a partir de les observacions realitzades pel tallerista durant la primera sessió.

Després:
El responsable del taller facilitarà al professorat una fitxa d’avaluació amb els continguts, les observacions durant el desenvolupament de l’activitat i les conclusions per part del tallerista.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Sala de gimnàs o sala àmplia 80-100m2
 Equip de so amb entrada USB
Observacions
Els alumnes han de dur roba còmoda i calcetins de recanvi. La sala haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.