Menu

. Les emocions en la infància

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Bel Pons Calafat  

 
Descripció
El taller pretén ajudar els infants a reconèixer les emocions primàries, perquè puguin aprendre a identificar-les i, així, les puguin expressar i gestionar d’una manera positiva. D’aquesta manera, s'aconsegueix que els fillets siguin més empàtics amb els seus iguals i amb els adults del seu entorn.
Objectius
- Incrementar la consciència de si mateix i formar-se'n una imatge ajustada i positiva a través del llenguatge, el joc i la interacció amb els altres.
- Identificar els propis sentiments, les emocions i necessitats, i acceptar-los, essent de cada vegada més capaços de regular-los i comunicar-los als altres.
- Identificar els sentiments, les emocions i les necessitats dels altres, i valorar-los.
- Ajudar el docent amb recursos i estratègies per tal de donar continuïtat al taller al llarg del curs.


Continguts
Conceptes:
Emocions, sentiments, empatia, gènere...
Procediments:

Actituds:
Reconeixement emocional.
Metodologia
Abans:
Presa de contacte amb el personal docent per tal de presentar-li el material i la proposta del taller, i conèixer les necessitats del grup; així com també conèixer els recursos i espais de què es disposa per dur a terme el taller.
Durant:
El taller es dividirà en dues sessions d’entre 30 minuts i una hora, en funció de l’edat de l'alumnat.
Per poder treballar les emocions es partirà de contes i cançons, de manera que l’activitat sigui lúdica. Els contes es representaran amb titelles o en format audiovisual, en funció de l’edat.
Les activitats posteriors a la narració aniran en funció de l’edat del grup.

Després:
Obtenir una retroacció amb el tutor del grup per poder valorar l’activitat realitzada.
Per tal de facilitar la continuïtat del treball fet en el taller, s’oferirà un dossier amb informació sobre l’educació emocional a l’educació infantil, així com un recull de recursos per continuar treballant al llarg del curs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material didàctic 
Material fungible  
 Projector
Observacions
El taller s’impartirà d’octubre a maig (sempre que l'interinatge ho permeti). També existeix la possibilitat de fer alguna xerrada amb les famílies sobre l’educació emocional i la seva importància.