Menu

. Tu tens drets; jo, també

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Fàtima Anglada  
Biblioteconomia i Documentació
 
Descripció
La llei reconeix els drets de les persones adultes, dels joves i dels infants. Ara cal que la societat els respecti, que l’administració els defensi, i que cada infant i jove els conegui i els facis valer.
Objectius
Donar a conèixer els drets dels infants i dels joves.
Capacitar l'alumnat per detectar-ne la vulneració.
Estimular la defensa de cada dret, del propi i d'altri.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Els drets fonamentals de tota persona, els drets dels infants i joves.
La vulneració del drets.
La microvulneració.
El poder i l'exercici d'aquest.

Actituds:
Valors
Principis
Metodologia
Abans:
Es recomana que uns dies abans del taller vegin el vídeo elaborat per l'Ajuntament sobre els drets del infants.
Durant:
-Presentació de la comèdia de situació pedagògica com a exercici grupal, en el qual s'atorguen drets i deures aleatòriament per deixar patent que els drets poden vulnerar-se de formes diverses, i que cal estar atents i atentes per a resoldre aquests tipus de situaciones de base de dret.
-Desenvolupament.
-Nus.
-Possibles resolucions.
-Observaciones respecte a açò.


Després:
Es pot treballar el "wat if… " ("què passaria si…"), tot fabulant diversos desenllaços per a la situació escenificada.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Identificadors 
Sala, aula o espai, sense taules ni cadires 
Observacions
La tallerista ha de saber, prèviament al taller, si la sessió es pot enregistrar amb l'objectiu d'elaborar un vídeo de l'activitat, el qual serà propietat de l'Ajuntament i s'enviarà al tutor.