Menu

. Per gustos, famílies!

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
Responsable/s
Maria Gelabert  
Psicòloga i terapeuta familiar
 
Descripció
En la nostra realitat existeixen diferents models d’organització familiar. Per tant, és probable que dins una aula trobem famílies monoparentals, homomaternals, nuclears, reconstituïdes, entre d’altres, convivint. Així, sorgeix la necessitat d’educar en la diversitat, respectant i estimant cada tipus de família diferent.

El taller està preparat per poder treballar justament aquesta diversitat, amb els sentiments i emocions que generen les diferències. L’objectiu principal és, llavors, aprendre a estimar la diferència i fomentar la tolerància cap als nostres companys i companyes.
Objectius
- Treballar la diversitat de famílies dins aula, a fi de normalitzar la pluralitat.
- Fomentar la tolerància i el respecte amb la diferència, especialment centrada en el model familiar.
- Promoure la integració de les diferents etapes i dels canvis del cicle vital familiar.
- Convidar a compartir experiències personals per tal de crear consciència i evidència de la diversitat circumstancial de cada família i com ens afecta en l'àmbit personal, i emmirallar-nos davant la nova realitat social.
- Oferir un canvi de mirada envers la culpa.


Continguts
Conceptes:
El concepte de "família".
La diversitat familiar: els tipus de famílies (extens, nuclear i tradicional, monoparental, homopaternal i homomaternal, reconstituïda, adoptiva, etc.)

Procediments:


Actituds:
Igualtat i tolerància
Empatia
Comprensió i acceptació
Responsabilitat
Metodologia
Abans:
Presentació del taller i dels continguts. Què és una família i quina importància té?

Durant:
El taller es desenvoluparà amb dues sessions d’entre 50 – 60 minuts.

Durant la primera sessió es treballaran el concepte de "família" i els diferents tipus d’estructura familiar. Paral·lelament, es treballarà el vincle o l’aliança entre companys, companyes i tallerista.

Durant la segona sessió es treballaran aspectes més personals i emocionals de gestió de canvi de cicle familiar o diferent estructura o tipus de família que trobem dins l’aula.

Després:
Aprofundir en els valors educatius treballats durant les dues sessions i experimentar-los en diferents situacions quotidianes de dins l’aula.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 PC
 Altaveus
 Projector
Material pedagògic famílies 
Observacions