Menu

. EN MOVIMENT

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
FMC  

 
Descripció
Es pretén fomentar la interculturalitat com a model de gestió de la diversitat cultural, treballar sobre la riquesa de societats multiculturals com la nostra, propiciar el debat i la reflexió a través del pensament crític com a eina d'apropament a la realitat i de promoció d’una convivència saludable, tot això de manera lúdica i dinàmica.
Objectius
- Prendre consciència de la diversitat cultural, del món divers on vivim i
que som una diversitat més de les moltes que hi ha al món.

- Afavorir l’empatia i adonar-nos dels prejudicis que tenim.

- Prendre consciència de l’organització social i la influència de les normes
socials.

- Reconèixer la diversitat de cultures i mostrar positivament l’experiència de la
immigració.

- Conscienciar sobre els estereotips mentre descobrim les diferències i
similituds entre diferents cultures.


Continguts
Conceptes:
Conceptes a treballar: creiem que la interculturalitat som tots i totes, ja que responsabilitzar-ne una part dificulta i destrueix la idea de ciutadania plena i activa. La diversitat no és només un terme “cultural”; hem d’entendre-la com a concepte heterogeni: hi ha diversitat de gènere, de procedències, d’edats, d’ideologies, de religions... I no fer com si tots i cadascun dels membres d’una cultura subscrivissin tots i cadascun dels seus valors. Altres conceptes: immigració, integració, inclusió-exclusió, discriminació, xenofòbia, estereotips, prejudicis, rumors...

Es pretén promoure una sana convivència basada en el respecte i la lluita per les injustícies socials.

Procediments:

Actituds:
Promoure els valors i el respecte envers totes les cultures per a conviure en una societat culturalment diversa i evitar que hi hagi situacions de discriminació i racisme.
Metodologia
Abans:
PAUTES METODOLÒGIQUES:

•Abans de la sessió: no són necessàries pautes específiques abans de la primera sessió. No obstant, si el professorat ho considera pertinent, el Fons Menorquí posarà a la seva disposició material didàctic per a introduir la temàtica a l’aula.

•Durant la sessió: no són necessàries pautes específiques durant la primera sessió. Es necessita l’assistència del professorat (tutor) durant la sessió per acompanyar en la gestió del grup i poder donar continuïtat a l’activitat posterior.

•Després de la sessió: entre la primera i la segona sessions es durà a terme el treball en grup per elaborar l’activitat triada a desenvolupar, que s’haurà de presentar en la segona i darrera sessió presencial a l’aula.

Durant:
Una primera sessió introductòria als conceptes clau que envolten la interculturalitat, amb la finalitat de construir col·lectivament eines i mecanismes que generin una actitud i un pensament crític quant a l'existència de la diversitat i de desigualtats al nostre voltant més proper i a la resta del món.
Es volen desemmascarar els mecanismes i interessos que, a través d’estereotips, de rumors i prejudicis produeixen i mantenen discriminacions socials.

Feina en grups per dur a terme un projecte/una activitat a realitzar durant aproximadament un trimestre.

Darrera sessió a l’aula, on els diferents grups presentaran els treballs realitzats a la resta de companys.

Després:
Feina en grups per a dur a terme un projecte/una activitat a realitzar durant aproximadament un trimestre.

Aquesta feina en grup podrà comptar amb el suport de les tècniques del Fons Menorquí. La idea és que el treball en grups es dugui a terme en hora de tutoria.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Ordinador
Observacions