Menu

. JOC D'ESCAPADA: “La Llei seca”

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
Mitjançant l’eina de ludificació en format de joc d'escapada, amb proves a resoldre en equip, es treballaran diferents aspectes relacionats amb les actituds sobre el consum d’alcohol, l’impacte de l’alcohol en la salut, i es proporcionaran eines per a facilitar a l'alumnat la presa de decisions responsables i informades.
Objectius
Evitar o retardar l’edat d’inici del consum experimental, ocasional o habitual d’alcohol en totes les formes de consum.

Continguts
Conceptes:
Addicció, formes de consum tradicionals, innovadores i grupals; impacte en la salut i l’estat emocional; relació amb els resultats acadèmics, relacions sexuals no planificades i de risc; accidents de trànsit; falsos mites; perills de la percepció del consum normalitzat de l’alcohol; percepció de risc i conformitat grupal.
Procediments:

Actituds:
Promoció i reforç de l’actitud de no consum d’alcohol en qualsevol de les seves formes.
Pensament crític.
Responsabilitat.
Metodologia
Abans:
S’enviarà un qüestionari previ a tutoria per a conèixer les
competències digitals del centre educatiu en qüestió, ja que és
bàsic per al desenvolupament del taller.
Posteriorment, es realitzarà amb el/la docent una prova de vídeo i
d'àudio, prèvia al taller.
Per últim, s’enviarà un qüestionari previ a emplenar per l'alumnat
abans del taller per a saber què és el que coneixen sobre aquest
tema.

Durant:
Joc d'escapada amb proves a resoldre en equip. Es tracta d’una proposta innovadora, participativa i col·laborativa.
Posada en comú dirigida al final de l’activitat.

Després:
S’enviarà un qüestionari posterior al taller per avaluar els coneixements adquirits de l’alumnat, aproximadament 3 mesos després de l’execució del taller.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Pantalla per a projecció de vídeo i sistema d’àudio
 Connexió a Internet
 Ordinador amb programa de reproducció de vídeo
Enllaç d'accés al joc d'escapada 
Observacions