Menu

. COM VIURE EN UN MÓN DE SILENCI

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
ASSORME (Associació de Persones Sordes de Menorca)  

 
Descripció
El taller consta de dues parts:
Una part teòrica, a partir d’una presentació adaptada en funció de l’edat, sobre la persona sorda i el seu entorn; i uns exercicis que ens permetran posar-nos en la pell de qualsevol persona sorda. I, des d'aquí, es reflexionarà sobre les dificultats i/o les barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Una part pràctica, que consisteix a conèixer i aprendre la llengua de signes, com a idioma, el qual permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se, fet que forma part de la seva identitat.
Objectius
-Sensibilitzar l'alumnat envers la diversitat i, en concret, la sordesa.
-Donar a conèixer les barreres de comunicació i/o d'informació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.
-Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes a treballar:
sordesa / persones sordes/
barreres de comunicació i/o informació/llengua de signes

Actituds:
Diversitat
Tolerància
Empatia
Metodologia
Abans:
Prèviament, es pot reflexionar sobre els tipus de capacitats i
discapacitats existents, així com sobre la discapacitat auditiva i les
dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a
dia.

Durant:
La primera part del taller és de caràcter teòric. Una part teòrica, que, a partir d’una presentació adaptada en funció de l’edat, sobre la persona sorda, el seu entorn,etc, a través d'exercicis ens permetran posar-nos en la pell de
qualsevol persona sorda, amb la finalitat d'apropar l'alumnat a la realitat en què viuen les persones sordes i les barreres de comunicació que es troben.
En el transcurs d'aquesta part es projectarà el vídeo relacionat amb el
tema, en funció de l’edat.
En la segona part, com a finalització del taller, l'alumnat podrà aprendre
els signes bàsics de llengua de signes:
- Alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes), en el qual cada
lletra té una configuració pròpia i cada alumne podrà construir el seu
nom.
- Diàleg bàsic de presentació (salutacions, etc).
- Els colors, els dies, la setmana, els mesos, els animals, la família i altres signes que puguin interessar al grup.

Després:
Es pot continuar treballant a través del material proporcional del que s'ha après a les sessions, a manera de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Làmines de vocabulari 
Lectura per a la reflexió 
Vídeos 
 Ordinador
 Projector i connexió a Internet
Observacions
NOTA: per raons mediambientals, es faran les còpies en paper que siguin imprescindibles, i se n'evitaran les impressions al màxim possible. En funció de l'etapa educativa podrà haver-hi petites variacions del taller, per tal d'adaptar-se a l'etapa educativa corresponent, als interessos i a les habilitats de l'alumnat.