Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. "El viatge", conte musicat

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
EI5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Escola Municipal de Música  

 
Descripció
Presentació dels diferents instruments que hi intervenen i el conte musicat " El viatge" . Ccada personatge serà un instrument diferent.
Els instruments que veuran i sentiran seran: contrabaix, trombó, bombardí, cor anglès i oboè.
El viatge parla del canvi climàtic i de la importància de tenir consciència amb el medi ambient.
Objectius
-Conscienciar de la necessitat de cuidar el planeta des de ben petits
-Conèixer instruments musicals no tan coneguts


Continguts
Conceptes:
-El canvi climàtic
-La invasió dels plàstics

Procediments:


Actituds:
-L’escolta respectuosa
-Saber estar en silenci mentre s’explica el conte i, sobretot, mentre els instruments sonen (moments d’escoltar i estar oberts al que reben)
Metodologia
Abans:
-Que venguin preparats per estar asseguts durant la sessió i amb escolta activa, o sigui que tots l'alumnat tengui clar que en el moment que només hi ha música s'ha d'escoltar en silenci i respecte.

-Que s'hagi parlat previament del problema del canvi climàtic i tot el que comporta.

Durant:
-Que estiguin atents tant en la part musical com al relat i els valors que es volen transmetre.
-Participació de l'alumnat amb preguntes i comentaris.

Després:
-Que es comenti amb el grup tota la història del conte i quines accions es veuen capaços de fer per cuidar el planeta i els animals
-Comparar els instruments que han vist i sentit, explicar quines sensacions han tingut, quins sons els hi són més o menys propers…
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Iimatges del conte per a projectar 
 Faristols, partitures, conte físic i instruments
 Projector i ordinador amb USB
 3 cadires sense braços
 Sala gran
Observacions
Per aquesta activitat es poden ajuntar grups si es disposa d'un espai prou gran. Per organització del grup de músics voldrem poder ajuntar sessions i que no quedin aïllades en molts dies diferents.