Àrea d'Educació: Plaça d'es Born, 7-2n Tel. 971 38 10 50 ext. 345
Programa Educatiu - Edició 2022/2023
Obrint portes
 
 
  
 
Menu

. Programa d'activitats aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: Piscina Municipal Tita LLorens
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d'Esports  

 
Descripció
-Realitzar un total de 7 sessions per grup, d’activitats aquàtiques a la piscina municipal amb monitoratge especialitzat.

-Cada centre escolar tindrà subvencionat dos grups de primària amb un monitor de natació que dirigirà la sessió.
Objectius
-Facilitar l'accés a l'activitat aquàtica a tots els infants.
-Promoure hàbits de vida saludable
-Potenciar l'esport
-Prevenir situacions de risc, garantint que sapin nedar
-Superar por a l'aigua, si és el cas


Continguts
Conceptes:
• Conceptes a treballar:
- els principis hidrodinàmics (flotació, respiració , propulsió,...).
- les habilitats aquàtiques (girs, salts...).
- tècnica dels estils de natació.
- coneixement d'altres activitats aquàtiques

Procediments:Actituds:
• Actituds i valors a potenciar:
- acceptació del propi cos, autoestima.
- col·laboració i treball en equip
Metodologia
Abans:
• Abans de la sessió: el professorat ha de fer una feina a l'aula, explicant a l'alumnat en què consistirà l’activitat.


Durant:
• Durant la sessió: el monitoratge responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat.
Després:
• Després de la sessió: el professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat, com en l'àmbit de l'organització a través del full d'avaluacicó
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material aquàtic propi de piscina 
 Banyador, xancles, ulleres i barret de natació
Observacions
-El calendari i horaris en concret els fixarà el servei d'esports juntament a la gerència de la piscina municipal. per això un cop rebudes totes les peticions, es revisaran aquests i planificaran. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2 grups). -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’ execució de la sessió. -Sols es subvencionarà un monitor per grup. en cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent que estigui aprovat. Si és el cas, s’haurà de demanar a la mateixes oficines de la piscina municipal. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. la gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’àrea d’esports, un cop rebudes totes les peticions. -Important: canvis en la normativa sanitària i els protocols COVID19 poden afectar al desenvolupament d’aquesta activitat. En aquest cas, s'adaptarà l'activitat en la mesura que sigui possible.